DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Identitat: CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM
NIF: G-60195393
Correu electrònic: info@madteam.org
Adreça de contacte: Apartat de correus 5, 08193 Bellaterra
Responsable de Privacitat info@madteam.org

FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES
Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:

 • Tramitació de les llicències federatives
 • Organització i informació d’activitats esportives i de lleure
 • Organització de competicions esportives
 • Gestió i comunicació de les consultes a la web

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES
Les seves dades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació comercial
 • Les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats
 • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l’interessat
 • Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades
 • En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

 • El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual
 • El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN

 • Les dades es cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport al CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM, així com als tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat

ELS DRETS DELS INTERESSATS
QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM l’està tractant dades personals que l’interessin, o no
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides
 • Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals
 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable

COM POT EXERCIR ELS DRETS?

 • Mitjançant un escrit dirigit al CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM a l’adreça de correu electrònic: info@madteam.org.
 • Mitjançant un escrit dirigit al CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM, Apartat de correus 5, 08193 Bellaterra.

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ EXISTEIXEN?

 • Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

VERACITAT DE LES DADES

 • La informació que faciliti l'interessat haurà de ser veraç, en cas contrari serà responsable del mal que pugui causar a l’entitat o a tercers per no facilitar dades autèntiques.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 • L’entitat tractarà es dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
  Mentre els interessats no ens comuniquin el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i seran responsables de notificar-nos qualsevol variació.

VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

 • El titular del Lloc es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat en el cas que existeixi un canvi de la legislació vigent, doctrina jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s'introduís algun canvi en aquesta política, el nou text es publicarà en aquesta mateixa adreça.

WEB I XARXES SOCIALS

 • El CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil en diverses Xarxes Socials amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.
  L’usuari pot disposar pel seu compte d’un perfil a les mateixes Xarxes Socials i pot decidir unir-se a les arees o grups creats pel CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM, mostrant així interès a la informació que es publiciti a la Xarxa. El club no te cap accés, obligació ni relació amb les dades dels usuaris a aquestes xarxes socials.
  L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.
 • L’usuari, una vegada unit a la pàgina del CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, el CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.
  El CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM no es farà responsable del contingut que lliurement ha publicat un usuari.
  L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Concursos i promocions

 • El CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.