Normativa d’inscripció i participació a les trobades i activitats del CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM

La normativa d’inscripció i participació del CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM (en endavant, la “Normativa”) regula els requisits d’obligat compliment per a la participació a les trobades i activitats organitzades per l’entitat.

El CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a la Normativa. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus webs, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, el CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars amb preferència a la present Normativa quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient.

Per participar en una trobada o activitat del CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM és obligatori ser soci/sòcia de l'entitat i inscriure’s a la corresponent trobada o activitat a través de la web. No podran assistir a la trobada o activitat persones acompanyants no associades i/o no inscrites. 

Per donar-se d’alta com a soci/a, la persona interessada pot dirigir-se a l'apartat “fes-te soci” de la pàgina web del CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM. És requisit imprescindible registrar-se com a usuari de la web per realitzar l’alta com a soci/a.

A més, per participar en una trobada o activitat del CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM caldrà tenir contractada, en tot cas, la llicència federativa de la modalitat corresponent a l’àmbit de la trobada o activitat amb la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, la Federació Catalana d’Espeleologia o la Federació Catalana d’Esports d’Hivern

La tramitació de la llicència anual a través del CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM s’haurà de gestionar mitjançant la pàgina web. Si la llicència federativa s’ha tramitat a través d'una entitat diferent al CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM, la persona sòcia l’haurà d’enviar a l’e-mail info@madteam.org per la seva validació. En cas contrari es perdrà la plaça quedant lliure per altres persones sòcies.

Alternativament, la persona sòcia podrà contractar una llicència temporal pels dies en que es dugui a terme l’activitat. Per l’any 2024, cada persona podrà sol·licitar un màxim de 5 llicències temporals. El CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM aplicarà un cost de 0,50€ per la gestió de cada llicència temporal.

- Les opcions de pernocta i avituallament de les trobades o activitats s’indicaran a la pàgina web del CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM. A les trobades hi pot haver l’opció d'inscriure’s a cost zero (sense pernocta ni sopar comunitari), a decisió de les persones que la coordinen.

Cal respectar la data límit d'inscripció i el número màxim d'assistents. En cas de sol·licitar la inscripció fora de termini, el CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM no garanteix que aquesta pugui ser atesa encara que quedin places disponibles.

Hi haurà una llista d'espera per si hi ha baixes d'última hora. Les persones sòcies interessades hauran d'avisar al CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM per e-mail. En aquest cas, si la baixa es produeix a menys de 4 dies de la trobada o activitat no hi haurà l'opció de tramitar una assegurança temporal, així que caldrà tenir la oportuna llicència federativa.

La baixa de l’activitat un cop formalitzada la inscripció, no donarà dret a la devolució de l’import abonat excepte si alguna de les persones de la llista d’espera esmentada al punt anterior cobreix la plaça vacant.

En altres supòsits, el CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM valorarà cas per cas si es pot procedir a la devolució parcial de l’import de la inscripció atenent, entre d’altres, als costos que hagi pogut recuperar de tercers col·laboradors com, per exemple, l’allotjament.

El CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM cobrarà sempre un import de 3 euros en concepte de despeses de gestió.

La baixa de la trobada o activitat s’haurà de comunicar per correu electrònic a info@madteam.org.

- El CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM es reserva el dret a retirar o canviar les activitats programades mitjançant el simple canvi en el contingut de la pàgina web. Les activitats programades en cada moment per la web es regiran per la Normativa vigent en cada cas. Així mateix, l'entitat tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i a qualsevol moment, l'accés a les activitats esmentades. 

La inscripció en una trobada o activitat implica el compromís de no afegir gent als grups de Telegram. Si falta alguna persona que participa en la trobada o activitat, s’haurà d’avisar al CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM per que en gestioni l'accés.

Per qualsevol tema general d'una trobada s’haurà de contactar amb la persona voluntària que la coordina al grup de Telegram de la trobada. Aquesta s'ocuparà de gestionar el que calgui amb el CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM. En cap cas es trucarà al refugi o allotjament per realitzar gestions relacionades amb una trobada o activitat, s’estigui o no inscrita a la mateixa. Totes les gestions es faran centralitzadament a través de la persona que coordina l'activitat o trobada o mitjançant el CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM.

 - L’objectiu de les trobades és únicament el debat de les activitats que cada participant vol realitzar, l’intercanvi oral de coneixement i experiències entre els participants i un mitjà de coneixença entre els diferents membres de les seccions. Al marge de la trobada, les persones participants, de forma totalment auto-organitzada i sota la seva total responsabilitat, poden  realitzar activitats de muntanya de diferents nivells i dificultats.

Les persones participants han de ser totalment autònomes i tenir criteri suficient per poder decidir per si mateixes i sense cap tipus de supervisió, el risc de cada activitat i la seva capacitat física i tècnica per portar-la a terme.

- Les persones participants coneixen els riscos que comporten les activitats de muntanya que puguin realitzar de forma auto-gestionada amb altres participants de la trobada i eximeixen de qualsevulla responsabilitat al  CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM i a les persones voluntàries de l’entitat i la resta de participants de la trobada.

- El transport és a càrrec de cada participant. El CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM recomana l’ús compartit de vehicles o el transport públic, en cas de ser possible, per minimitzar l’impacte de la mobilitat al medi ambient.

- L’abonament de l'import de la inscripció s’haurà de fer mitjançant Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD. Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancaris es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat a la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa. Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades en cap servidor del CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM. En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el nombre de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del nombre imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

- Es recorda que totes les persones sòcies del CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM tenen la obligació de conèixer i respectar els protocols, normatives i estatuts socials de l’entitat, així com de col·laborar en la bona marxa de les activitats i trobades organitzades per l'entitat. La inscripció i participació en una activitat o trobada del CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM comporta l’acceptació de la Normativa. La persona inscrita, mitjançant l’acte d’inscripció, declara expressament conèixer, entendre i acceptar la Normativa. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a la participació a les trobades i activitats del CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM. En cas de menors de 16 anys, serà necessari l’acompanyament per part de qui n’ostenti la tutela legal. Per menors entre 16 i 17 anys, s’haurà d’aportar la corresponent autorització signada per qui ostenti la tutela legal.

- De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del consell de 27 d’abril de 2016 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GDD), el CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM informa als participants, que les dades personals recaptades durant el procés d’inscripció a les trobades i activitats del CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM, seran introduïdes en un sistema de tractament sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de les persones participats i gestionar actuacions posteriors derivades d’aquesta.

Així mateix, el CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM informa de la possibilitat d'exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició mitjançant un escrit a l'adreça Apartat de correus 5, 08193 Bellaterra o a través del correu electrònic info@madteam.org.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les dades de la persona inscrita no han estat modificades, que aquesta es compromet a notificar al CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

La Política de Privacitat del CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM està disponible al següent enllaç: https://www.madteam.org/pagina/politica-de-privacitat.

- Qualsevol assumpte relatiu a la inscripció i participació en trobades i activitats del CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.