Per participar en una trobada o activitat del club és obligatori ser soci/sòcia de l'entitat i inscriure’s a través de la web.

Tampoc podran assistir a la trobada o activitat persones acompanyants no associades i/o no inscrites. A les trobades hi pot haver la opció d'inscriure’s a cost zero (sense sopar comunitari), a decisió de les persones que la coordinen.

 

Cal respectar la data límit d'inscripció i el número màxim d'assistents

En cas de sol·licitar la inscripció fora de termini, el club no garanteix que aquesta pugui ser atesa encara que quedin places disponibles. En tot cas, no s’acceptaran inscripcions en els 2 dies naturals anteriors a la trobada o activitat.

 

Hi haurà una llista d'espera 'offline' per si hi ha baixes d'última hora, fins a 2 dies abans de la trobada o activitat.

Les persones sòcies interessades hauran d'avisar al club per e-mail. En aquest cas no hi haurà l'opció de tramitar una assegurança temporal, així que caldrà tenir la llicència federativa.

 

No s'acceptaran baixes ni canvis en el 2 dies naturals anteriors a la trobada o activitat, excepte casos de força major.

Aquest termini podrà ser ampliat quan sigui convenient mitjançant avís en la descripció de la trobada o activitat.

 

Per participar en una trobada o activitat del club caldrà tenir contractada, en tot cas, la llicència federativa corresponent

Alternativament, la persona sòcia podrà presentar un document d'una asseguradora certificant la contractació d'una cobertura mínima de responsabilitat civil (RC) de 600.000€ per sinistre i 150.000€ per víctima, tal com exigeix la llei. Si en un termini de 4 dies naturals des de la inscripció no s'ha presentat o bé una llicència federativa gestionada a través d'una altra entitat o bé el certificat de cobertures, es perdrà la plaça quedant lliure per altres persones sòcies.

 

La inscripció en una trobada o activitat implica el compromís de no afegir gent als grups de Telegram.

Si falta alguna persona que participa en la trobada o activitat, s’haurà d’avisar al club per que en gestioni l'accés.

 

Per qualsevol tema general d'una trobada s’haurà de contactar amb la persona voluntaria que la coordina al grup de Telegram de la trobada. 

Aquesta s'ocuparà de gestionar el que calgui amb el club. En cap cas es trucarà al refugi o allotjament per realitzar gestions relacionades amb una trobada o activitat, s’estigui o no inscrita a la mateixa. Totes les gestions es faran centralitzadament a través de la persona que coordina l'activitat o trobada o mitjançant el club.

 

Es recorda que totes per persones sòcies del Club Esportiu MadTeam tenen la obligació de conèixer i respectar els protocols, normatives i estatuts socials de l’entitat, així com de col·laborar en la bona marxa de les activitats i trobades organitzades per l'entitat.