D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el seu article 5, els interessats als quals se'ls sol·licitin dades de caràcter personal tenen dret a ser informats prèviament de manera expressa, precisa i inequívoca de l'existència d'un fitxer, de la finalitat de la recollida de les dades, dels destinataris de la informació, de la identitat i adreça del Responsable del Fitxer i de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

En aquest sentit, la Llei determina que quan s'usin qüestionaris o altres impresos per a la recollida de les dades, figuraran en els mateixos, de forma clara, els citats advertiments.

En el cas en què les dades no hagin estat recaptades directament de l'interessat, aquest haurà de ser informat pel Responsable del Fitxer, dins dels tres mesos posteriors al registre de les dades.

Quan les dades procedeixin de fonts accessibles al públic i es destinin a publicitat o prospecció comercial, se li informarà en cada comunicació de l'origen de les dades, de la identitat del Responsable del Fitxer així com dels drets que li assisteixen.

Excepte casos puntuals, per poder dur a terme la comunicació o cessió de les dades haurà de sol·licitar-se el consentiment previ de l'interessat.

Així mateix, solament podran tractar-se amb el consentiment per escrit de l'afectat, dades especialment protegides com la ideologia, afiliació sindical, religió i creences, així com l'origen racial, salut o vida sexual.

CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM, com a Responsable del Fitxer, haurà d'incloure les pertinents clàusules d'informació i/o consentiment, en tots i cadascun dels formularis o documents, que s'usin per a la recollida de dades personals, havent de ser signats.

Per a cadascun s'ha dissenyat una clàusula legal que permet complir la normativa sobre el dret a la informació i petició de consentiment. A continuació s'especifiquen cadascuna de les clàusules dissenyades a aquest efecte.