Barcelona, 6 d'octubre 2020

Benvolguts socis i sòcies!

Tal i com estableixen els Estatuts de la nostra Entitat, la Junta Directiva us convoca a tots els socis a l'Assemblea General Ordinària de Socis, que tindrà lloc el pròxim 3 de novembre a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19.00 hores en segona convocatòria.

A conseqüència de la situació d'excepcionalitat generada en la nostra societat pels darrers brots epidèmics de la pandèmia de la COVID-19, s'ha adoptat la prohibició de les trobades i de les reunions de més de sis persones. Aquesta mesura determina la necessitat d'establir, amb caràcter urgent, una regulació provisional del funcionament dels òrgans col·legiats de les entitats esportives de Catalunya per tal que puguin continuar amb el desenvolupament de les seves funcions.

A partir d'ara i sense límit de vigència, les entitats esportives podran realitzar sessions telemàtiques dels seus òrgans de govern sempre que no ho tinguin expressament prohibit per estatuts. En les sessions d'assemblea que es celebrin de forma telemàtica no podran modificar-se estatuts o reglaments, elegir membres de Junta directiva, aprovar vot de censura, transformar, fusionar o escindir l'entitat ni acordar la dissolució de la mateixa.

Decret llei 31/2020, de 8 de setembre, pel qual es modifica el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, i s'estableixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya. (Versión en castellano-PDF)

Enllaç reunió: https://meet.google.com/yus-hqrw-hnk?hs=122&authuser=1

L'ordre del dia, aprovat per la Junta Directiva el 30 de setembre de 2020 serà:

1. Obertura de l'Assemblea a càrrec del President

2. Presentació Junta directiva

3. Presentació i votació de l'acta de l'Assemblea General del 2019

4. Presentació de l'estat de comptes de l'any 2019

5. Estudi de l'estat de comptes de l'any 2020

6. Informe de l'estat de les seccions i activitats.

7. Informe situació Cursa de la Marrana 2020

8. Informes i presentació de projectes Junta Directiva

9. Propostes dels socis/és presentades per escrit a junta@madteam.cat

10. Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència i participació activa en l’assemblea.
Salutacions,
La Junta